Τι συμβαίνει με το μεγάλο βιολογικό project σε Ραφήνα-Σπάτα-Αρτέμιδα

Ερωτηματικό φαίνεται να αποτελεί ο διαγωνισμός για το μεγάλο βιολογικό project σε Ραφήνα-Σπάτα-Αρτέμιδα, ή τουλάχιστον μέρος αυτού (υποέργο).

Θεωρητικά, βάσει παλιότερων αποφάσεων, θα έπρεπε να πλησιάζει η κρίσιμη ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών από τους ενδιαφερόμενους για έναν μεγάλο διαγωνισμό ύψους 110 εκατ. ευρώ περίπου (με ΦΠΑ, χωρίς ΦΠΑ 88,7 εκατ. ευρώ) που προωθούσε η ΕΥΔΑΠ. Ο λόγος για το μεγάλο έργο του βιολογικού καθαρισμού στις περιοχές Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας που θα ολοκληρώσει την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης σε αυτό το τμήμα της Ανατολικής Αττικής.

Η ΕΥΔΑΠ προ ολίγων μηνών είχε δώσει μια μικρή παράταση στις διαδικασίες μεταφέροντας την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού για το έργο «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας» από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 στις 4 Οκτωβρίου 2021, με αντίστοιχη μετάθεση και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για τις 8 Οκτωβρίου 2021 (αντί για 20 Σεπτεμβρίου).

Ωστόσο, στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που συνόδευε την ανακοίνωση αποτελεσμάτων 6μήνου της εισηγμένης, και ειδικότερα στον «κομμάτι» για τους διαγωνισμούς και τα έργα στην Ανατολική Αττική φαίνεται ότι ο διαγωνισμός σαν να… «ναυάγησε» καθώς αναφέρονταν, μεταξύ άλλων ότι:

Για το «Έργο αποχέτευσης ακαθάρτων στους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας» και συγκεκριμένα το υποέργο 4, δηλαδή το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας: «Προκηρύχθηκε στις 24-5-2021 ο διαγωνισμός ανάθεσης του έργου με προϋπολογισμό δημοπράτησης € 88,7 εκατ. και προβλεπόμενη συνολική διάρκεια 114 μήνες. Κατόπιν προδικαστικής προσφυγής ένωσης οικονομικών φορέων, η διαγωνιστική διαδικασία, ακυρώθηκε τον Αύγουστο 2021 και αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί εντός του 2021».

Υπενθυμίζεται, όπως είχε αναδείξει το Ιnsider το καλοκαίρι, ότι από σχετικές αναρτήσεις της ΕΥΔΑΠ στο πρόγραμμα «Διαύγεια» φαίνονταν ότι ο φορέας ΑΚΤΩΡ-P.&C. Development είχε υποβάλει προδικαστική προσφυγή στην Αρχή εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), στις 14/06/2021, στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονταν τα έργα της παρούσας φάσης των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, τα έργα του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης εκροών και τα έργα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (Κ.Π.Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος αυτό χώρου.

Το project σχετίζεται με τον βιολογικό καθαρισμό σε σημαντικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής που προωθεί η εισηγμένη ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο του ευρύτερου μεγάλου επενδυτικού της πλάνου και με στόχο να ολοκληρωθεί η δημιουργία δικτύου αποχέτευσης στο τμήμα που θα καλύπτει τις περιοχές της Ραφήνας, του Πικερμίου, των Σπάτων και της Αρτέμιδας.

Το κόστος του χωρίς ΦΠΑ είναι 88.775.840 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, δηλαδή το δικαίωμα της ΕΥΔΑΠ για μονομερή ανανέωση της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα για 1 έτος, με κόστος 2,71 εκατ. ευρώ). Το έργο έρχεται να συμπληρώσει άλλους διαγωνισμούς, ύψους 166 εκατ. ευρώ, που τρέχουν στην περιοχή τα δίκτυα αγωγών στις παραπάνω περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΥΔΑΠ, όπως αναφέραμε και πρόσφατα, προωθεί επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 700 εκατ. ευρώ στην Ανατολική Αττική μέσω διαφόρων έργων και διαγωνισμών.

Στο αντικείμενο της Εργολαβίας περιλαμβάνονταν τα εξής:

Α. Η εκπόνηση κάθε είδους μελέτης και υποστηρικτικής εργασίας – έρευνας που είναι αναγκαία για την άρτια κατασκευή των έργων (ΚΕΛ, υποθαλάσσιος αγωγός, ΚΠΕΕ).

Β. Η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, η εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών περαίωσης.

Γ. Η θέση σε αποδοτική λειτουργία, η δοκιμαστική λειτουργία και οι δοκιμές ολοκλήρωσης του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού

Δ. Η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και των έργων διάθεσης

Ε. Η κανονική λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού από τον Ανάδοχο για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, καθώς και η συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών ή ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, με Δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη.

Η σημασία του έργου αυτού, όπως και άλλων αντίστοιχων που έχει ήδη προωθήσει ή σχεδιάζει η ΕΥΔΑΠ, έγκειται τόσο στην συνεισφορά τους στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής όσο και στο ότι συμβάλλουν καθοριστικά και αποτελεσματικά στη σταδιακή εξάλειψη των προστίμων που έχουν επιβληθεί στη χώρα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λόγω της καθυστέρησης στην κατασκευή κατάλληλων συστημάτων αποχέτευσης στους οικισμούς Β’ Προτεραιότητας (οικισμούς με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων).

Πηγή: insider.gr