ΙΜΟ: Θέματα ασφάλειας στα αυτόνομα πλοία

Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), κατά την 103η σύνοδό της τον Μάιο του 2021, ολοκλήρωσε μια ρυθμιστική άσκηση για την ανάλυση των σχετικών συνθηκών ασφάλειας των πλοίων, προκειμένου να αξιολογήσει τον τρόπο ρύθμισης των θαλάσσιων αυτόνομων πλοίων επιφανείας (Maritime Autonomous Surface Ships).

Η ολοκλήρωση της άσκησης scoping αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, ανοίγοντας το δρόμο για εστιασμένες συζητήσεις για να διασφαλιστεί ότι η ρύθμιση θα συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις.Η άσκηση scoping ξεκίνησε το 2017 για να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι ασφαλείς λειτουργίες MASS σε όργανα του ΙΜΟ.

Η άσκηση περιελάβανε την αξιολόγηση σημαντικού αριθμού μέσων της Συνθήκης του ΙΜΟ στο πλαίσιο της εντολής της MSC και τον προσδιορισμό των διατάξεων που εφαρμόζονται στη MASS .

Εξετάστηκαν διάφοροι βαθμοί αυτονομίας: πλοίο με πλήρωμα με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και υποστήριξη αποφάσεων (βαθμός 1)· τηλεχειριζόμενο πλοίο με ναυτικούς επί του πλοίου (βαθμός δύο)· τηλεχειριζόμενο πλοίο χωρίς ναυτικούς επί του σκάφους (βαθμός τρία)· και πλήρως αυτόνομο πλοίο (βαθμός τέσσερα).

Οι συνθήκες ασφάλειας που αξιολογήθηκαν περιλαμβάνουν τη σύμβαση SOLAS και διάφορους κώδικες που κατέστησαν υποχρεωτικοί στο πλαίσιο του SOLAS (Casualty Investigation, Enhanced Survey Programme (ESP), Fire Safety Systems (FSS), Fire Test Procedures (FTP), Bulk Chemical (IBC), Gas Carrier (IGC), Solid Bulk Cargoes (IMSBC), Dangerous Goods (IMDG), Carriage of Irradiated Nuclear Fuel (INF), Intact Stability, International Safety Management (ISM), Ship and Port Facility Security (ISPS), Grain, Polar, Recognized Organizations (RO)); collision regulations (COLREG); Load Lines Convention and 1988 Protocol; Convention on Safe Containers (CSC); STCW Convention and Code, as well as STCW-F Convention; search and rescue (1979 SAR Convention); tonnage measurement (Tonnage 1969) and the Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS Code) and IMO Instruments Implementation Code (III Code).

Τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής άσκησης scoping συζητήθηκαν και ολοκληρώθηκαν από την ομάδα εργασίας MASS που συνεδρίασε κατά τη διάρκεια της MSC 103.Για κάθε διάταξη, η άσκηση προσδιόρισε κατά πόσον η MASS θα μπορούσε ενδεχομένως να ρυθμιστεί από: equivalences as provided for by the instruments or developing interpretations; and/or amending existing instruments; and/or developing a new instrument; or none of the above as a result of the analysis.Το αποτέλεσμα επισημαίνει ορισμένα ζητήματα υψηλής προτεραιότητας, τα οποία περικόπτονται σε διάφορα μέσα, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο πολιτικής για τον καθορισμό των μελλοντικών εργασιών.

Αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ορολογίας και ορισμών MASS, συμπεριλαμβανομένου ενός διεθνώς συμφωνημένου ορισμού της MASS και την αποσαφήνιση της έννοιας του όρου «πλοίαρχος», «πλήρωμα» ή «υπεύθυνος», ιδίως στους βαθμούς τρία (τηλεχειριζόμενο πλοίο) και τέσσερις (πλήρως αυτόνομο πλοίο).Άλλα βασικά ζητήματα περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση των λειτουργικών και λειτουργικών απαιτήσεων του σταθμού/κέντρου τηλεχειρισμού και τον πιθανό ορισμό ενός απομακρυσμένου χειριστή ως ναυτικού.

Περαιτέρω κοινά πιθανά κενά και θέματα που εντοπίζονται σε διάφορες συνθήκες ασφάλειας που σχετίζονται με διατάξεις που περιέχουν χειρωνακτικές λειτουργίες και συναγερμούς στη γέφυρα· διατάξεις που αφορούν δράσεις του προσωπικού (όπως πυρόσβεση, στοιβασία φορτίων και ασφάλεια και συντήρηση)· επιπτώσεις στην έρευνα και τη διάσωση· και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία.Η επιτροπή σημειώνει ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση της MASS στο κανονιστικό πλαίσιο του ΙΜΟ θα μπορούσε, κατά προτίμηση, να είναι ολιστικός μέσω της ανάπτυξης ενός μέσου MASS βάσει στόχων.

Ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να λάβει τη μορφή ενός «κώδικα MASS», με στόχους, λειτουργικές απαιτήσεις και αντίστοιχους κανονισμούς, κατάλληλους και για τους τέσσερις βαθμούς αυτονομίας, και να αντιμετωπίσει τα διάφορα κενά και θέματα που προσδιορίζονται από την RSE.Η επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη της μελλοντικής συνόδου της MSC.