Το ψάχνουμε

Οι ανάδοχοι των δημοσίων έργων, άραγε, προσκομίζουν εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης το ασφαλιστήριο συμβόλαιο  κατά παντός κινδύνου; Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν το χρόνο μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου;