Σφίγγει ο «κλοιός» για τα Επιμελητήρια: Διατάξεις στο ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εύρυθμη λειτουργία τους

Πριν λίγες ημέρες είχαμε αναφέρει στη συγκεκριμένη στήλη, τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά για την «εκκαθάριση» του μητρώου οφειλών των μελών του, μια κίνηση που χαρακτηρίσαμε ιδιαίτερα σημαντική.

 Όπως πληροφορηθήκαμε πρόκειται για πολύ μεγάλο και σοβαρό ζήτημα που αφορά την εύρυθμη λειτουργία όλων των Επιμελητηρίων της Ελλάδος και λαμβάνει μεγάλες προεκτάσεις. Το «μήνυμα» φαίνεται πως έφτασε στην πόρτα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που στο  Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγορά (ψηφίστηκε τη Δευτέρα στη Βουλή), πέρασε ειδική διάταξη με «σφιχτές» διαδικασίες ως προς τους προϋπολογισμούς των Επιμελητηρίων ανά την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται η υποχρέωση των Επιμελητηρίων να υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις για έγκριση εντός ρητής προθεσμίας άλλως θα υπόκεινται σε κυρώσεις. Με δεδομένο ότι ορισμένα Επιμελητήρια δεν έχουν έως σήμερα υποβάλει οικονομικές καταστάσεις  προηγούμενων  χρήσεων,  με την παρούσα  διάταξη τίθεται συγκεκριμένο όριο.

Στο εν λόγω νομοσχέδιο, ειδικά για τα Επιμελητήρια, αναφέρονται τα εξής: «Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ασκεί επί των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε. κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία ως προς τη νομιμότητα των πράξεών τους που αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών τους πόρων και των ανταποδοτικών τελών που εισπράττουν. Τα Επιμελητήρια εφαρμόζουν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143). Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται: α) από την έκθεση του Οικονομικού Επόπτη, στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα. Στον ετήσιο προγραμματισμό περιγράφονται οι βασικές δράσεις που θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο εντός του έτους, το αναμενόμενο αναπτυξιακό τους αποτέλεσμα και τα μέσα υλοποίησης αυτών. Τροποποιήσεις προϋπολογισμών υποβάλλονται με την ανωτέρω διαδικασία έως την 30ή Οκτωβρίου του ιδίου οικονομικού έτους. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για έκτακτες δαπάνες που παρουσιάζουν αύξηση μικρότερη ή ίση του 5%. Τα Επιμελητήρια της χώρας οφείλουν να συντάσσουν ισολογισμό χρήσης, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 205/1998 (Α` 163), οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή και οικονομικό απολογισμό, υποβάλλονται για τελική έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την 31η Οκτωβρίου του επόμενου έτους και αναρτώνται στη Διαύγεια. Οι δαπάνες των Επιμελητηρίων υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο απολογισμός δράσεων συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή, εγκρίνεται από το Διοικητικό  Συμβούλιο  και  γνωστοποιείται  στον  Υπουργό Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων. Αρμόδια αρχή για την υποβολή του είναι η ΓΓΕΠ. Όσα Επιμελητήρια δεν έχουν υποβάλει οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων, όπως προβλέπεται στις παρ. 9 και 10 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017 υποχρεούνται να τις υποβάλλουν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της 31η Δεκεμβρίου 2020».