Οι 42 παρεμβάσεις για φόρους, ασφαλιστικό, δημόσιο, παιδεία και υγεία

Την ώρα που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να καταλήξει στη Σύνοδο, που ξεκίνησε την Παρασκευή, και σε κάθε περίπτωση έως τα τέλη Ιουλίου, σε συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης, στη χώρα μας έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για την κατάρτιση ενός σχεδίου αναμόρφωσης της οικονομίας και της αναπτυξιακής διαδικασίας, στο πλαίσιο του οποίου θα αξιοποιηθούν και οι πολύ σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι, που αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται 42 αναπτυξιακές παρεμβάσεις, σε 11 τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη, η οποία παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες στην κυβέρνηση, αλλά και στους κοινωνικούς εταίρους, σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεταξύ άλλων, προτάσσει την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την άνοδο των επενδύσεων και των εξαγωγών, την αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας, την έμπρακτη στήριξη των ανέργων για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, τη μείωση της παραοικονομίας, την υποστήριξη των αδύναμων νοικοκυριών, αλλά και την επένδυση στην εκπαίδευση και τη γνώση, την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, την προώθηση της τεχνολογίας αιχμής, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, καθώς και την επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων.

Ως βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες τίθενται, μεταξύ άλλων, η άνοδος των συνολικών επενδύσεων από 12% σε 20-25%, των εξαγωγών στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (48%) και της μεταποίησης στο 12% σε 3 χρόνια και στο 15% έως το 2030, αλλά και η αύξηση της απασχόλησης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (74%) και η ενίσχυση της μισθωτής εργασίας.

Οι 42 προτεινόμενες αναπτυξιακές παρεμβάσεις της ενδιάμεσης έκθεσης της Επιτροπής, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει το τελικό της σχέδιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, αφορούν:

Φορολογία

-Μείωση συντελεστών για μισθωτούς μετά τα πρώτα κλιμάκια (ενδεικτικά, απάλειψη «εισφοράς αλληλεγγύης»).

-Ενίσχυση διαφάνειας στις συναλλαγές με θετικά στοχευμένα κίνητρα για χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών.

-Ενοποίηση και μετακίνηση φόρων ακινήτων σε τοπικό επίπεδο.

-Επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό επιχειρήσεων.

Ασφαλιστικό

-Μείωση ασφαλιστικών εισφορών (ενδεικτικά, μέσω flat εισφορών Υγείας) και ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

-Ενίσχυση αναλογικότητας δημόσιου διανεμητικού πυλώνα ασφάλισης. Ανάπτυξη δεύτερου και τρίτου πυλώνα με κίνητρα με ιδιωτικές αποφάσεις.

-Μετάβαση από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής σύνταξης, με άμεση εφαρμογή για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για όσους άλλους εργαζομένους το επιθυμούν.

-Πλαίσιο εποπτείας για ασφαλιστικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου και ενός δημόσιου ταμείου.

Χρηματοδότηση

-Εκσυγχρονισμός συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της προστασίας των επενδυτών.

-Εκσυγχρονισμός του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης.

-Φορολογικά κίνητρα για εισαγωγή επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο και για μακροχρόνια αποταμίευση μέσω αυτού.

-Στοχοθεσία για ταχύτερη μείωση των προβληματικών δανείων από τις τράπεζες.

Δικαιοσύνη

-Δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, με ανώτατο όριο 12 μηνών έως την απόφαση.

-Διεύρυνση και υποστήριξη του συστήματος ενδικοφανών διαδικασιών σε όλους τους τομείς της Διοίκησης για υποθέσεις διαφορών μεταξύ του Δημοσίου και ιδιωτών.

-Ενίσχυση των διαδικασιών αξιολόγησης, κωδικοποίησης και απλοποίησης της νομοθεσίας.

Δημόσιο

-Θεσμική ενίσχυση των ανώτερων διοικητικών θέσεων, μέσω αύξησης της θητείας και εφαρμογής μηχανισμού κινητικότητας.

-Αναβάθμιση του ΑΣΕΠ σε διεύθυνση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

-Μείωση του φορμαλισμού στις διαδικασίες προσλήψεων και καθολική εφαρμογή αξιολόγησης.

-Συνέχιση και εμβάθυνση της ψηφιοποίησης, καθώς και της αξιολόγησης και κωδικοποίησης της νομοθεσίας.

Εργασία

-Ριζική αναβάθμιση συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζομένους.

-Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ, με στροφή προς ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

-Υποστήριξη γυναικών, για αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας και αμοιβών.

-Βελτίωση στόχευσης κοινωνικών επιδομάτων, ώστε να μη λειτουργούν και ως αντικίνητρο για εργασία.

-Προγράμματα κατάρτισης μεταναστών.

Εκπαίδευση

-Ανάπτυξη συστήματος προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με καθολική πρόσβαση.

-Αύξηση του μέσου μεγέθους σχολικών μονάδων, προετοιμασία εν όψει δημογραφικών πιέσεων, ουσιαστική αυτονομία και αξιολόγηση, ψηφιακές υποδομές και περιεχόμενο.

-Εκσυγχρονισμός συστήματος διακυβέρνησης στην ανώτατη εκπαίδευση, διασύνδεση με οικονομία, διασπορά και Ιδρύματα της αλλοδαπής και ευρύτερη κοινωνία.

Ερευνα – καινοτομία

-Εκσυγχρονισμός και κίνητρα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

-Συντονισμός από ανεξάρτητο Ιδρυμα με πόρους και μακροπρόθεσμη ερευνητική στρατηγική.

-Κίνητρα για έρευνα στις επιχειρήσεις.

-Υποστήριξη για συστήματα ερευνών που θα αναπτύσσουν λύσεις (για δημόσιο τομέα και επιχειρήσεις) και διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα της Διασποράς.

Υγεία

-Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος ψηφιακού φακέλου ασθενούς για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

-Ενίσχυση πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης.

-Εξορθολογισμός δαπάνης προμηθειών, με αύξηση όγκου γενόσημων φαρμάκων και διασύνδεση των επιστροφών με δράσεις καινοτομίας και επενδύσεων.

Πράσινη ανάπτυξη

-Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

-Υποστήριξη εμβληματικών δράσεων πράσινης ανάπτυξης.

-Στροφή σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

-Αμβλυνση κόστους μετάβασης κατά τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης.

-Ανάπτυξη συστημάτων κυκλικής οικονομίας.

Υποδομές

-Ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα.

-Πράσινη ανάπτυξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση, διαχείριση αποβλήτων.

-Αναβάθμιση υποδομών για τον εισερχόμενο τουρισμό.