Ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση εξόδων κηδείας

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τον καθορισμό της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση εξόδων κηδείας απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες ο e-Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Σας γνωστοποιούμε την αριθμ. 21919/7423/12.6.2020 (ΦΕΚ 2272/Β72020) Υπουργική Απόφαση η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α’43) με την οποία ρυθμίζεται ο χρόνος έναρξης και κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης, της διαδικασίας χορήγησης των εξόδων κηδείας και την εφαρμογή του άρθρου 15 των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι από 17/07/20 τίθεται σε πιλοτική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία της νέας διαδικασίας χορήγησης εξόδων κηδείας για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ως αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και του εκσυγχρονισμού της χειρόγραφης διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτής της πιλοτικής λειτουργίας, εντάσσονται τα γραφεία τελετών και οι δικαιούχοι / επιμεληθέντες της ταφής ή αποτέφρωσης, σε πρώτη φάση μόνο των θανόντων συνταξιούχων (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου και εξωιδρυματικού επιδόματος) και για θανάτους που επήλθαν από την 01/07/2020 και εφεξής.

Σημειώνεται, ότι στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., χορήγηση εξόδων κηδείας και στα έμμεσα μέλη, οι δικαιούχοι συνεχίζουν να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση αυτών.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της νέας υπηρεσίας είναι:
https://apps.ika.gr/eParoxes1 
(για δικαιούχους/επιμεληθέντες)
https://apps.ika.gr/eParoxes1Invoices 
(για Γραφεία Τελετών)

Θα ακολουθήσει σε δεύτερη φάση έγγραφο και για τους ασφαλισμένους θανόντες του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. καταχώρισης των αιτημάτων στη νέα διαδικτυακή εφαρμογή για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας. Για τη διαθέσιμη αυτή υπηρεσία θα ακολουθήσει επίσης έγγραφο.

Επισημαίνεται ότι τα εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση των εξόδων κηδείας με ημερομηνία θανάτου μέχρι και 30/06/2020 θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα. Για δε τα αιτήματα που παρελήφθησαν αλλά δεν καταχωρήθηκαν σύμφωνα με το mail που εστάλη στους φορείς του e-Ε.Φ.Κ.Α. από την Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας, με ημερομηνία θανάτου από 01/07/2020 και εντεύθεν, θα πρέπει οι υπάλληλοι των φορέων του e-Ε.Φ.Κ.Α. να τα διαχειριστούν όπως και τις υπόλοιπες εκκρεμότητες των εξόδων κηδείας από τα ισχύοντα συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α. έως ότου ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα στους φορείς (υπαλλήλους).

Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, καθορίζεται ότι, ο υπεύθυνος του γραφείου που αναλαμβάνει την τελετή της κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης για τους συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. (που φιλοξενείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, αφού πιστοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), καταχωρεί τον Α.Μ.Κ.Α. του θανόντος, τον Α.Μ.Κ.Α. και το ΑΦΜ του δικαιούχου / επιμεληθέντος την κηδεία, συμπληρώνει τα στοιχεία του τιμολόγιου για την τελετή της κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης της σωρού και αναρτά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο – απόδειξη.

Εναλλακτικά μέχρι 31.12.2020 δύναται αντί του ηλεκτρονικού τιμολογίου να αναρτάται ψηφιοποιημένη μορφή χειρόγραφου τιμολογίου-απόδειξης σε «τύπο αρχείου» που προσδιορίζεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία.

Με το άρθρο 3 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, καθορίζεται ότι:

1. Ο δικαιούχος (σύζυγος ή άλλος επιμεληθείς την τελετή) εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. που φιλοξενείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), καταχωρεί τον Α.Μ.Κ.Α. του, τον Α.Φ.Μ. του, τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή, την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όπου απαιτείται κατά τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας π.χ τ. ΟΓΑ) τον Α.Μ.Κ.Α. και τον ΑΦΜ του θανόντος, και στη συνέχεια υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση για την καταβολή των εξόδων κηδείας.

2. Στην αίτηση του δηλώνει υπεύθυνα ότι επιμελήθηκε της κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης, και ότι δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από οποιοδήποτε άλλο φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού.

3. Με βάση τα στοιχεία της αίτησης αντλείται από το Μητρώο Πολιτών η ληξιαρχική πράξη θανάτου και διασταυρώνονται τα στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου/απόδειξης παροχής υπηρεσιών που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει καταχωρηθεί από το γραφείο και του ποσού της αίτησης ο δικαιούχος προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Ο ασφαλιστικός χρόνος του θανόντος, ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης και τυχόν υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται για την καταβολή των εξόδων κηδείας αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου να ελεγχθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταβολή των εξόδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Με βάση τα δεδομένα της ηλεκτρονικής αίτησης και τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων της παραγράφου 3 του παρόντος υπολογίζεται το ποσό των εξόδων κηδείας που δικαιούται ο αιτών και εκδίδεται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο η απόφαση πληρωμής των εξόδων κηδείας. Το ποσό πληρωμής δεν συμψηφίζεται με τυχόν ασφαλιστικές οφειλές.

Μέχρι την εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών, σε περίπτωση που ο αιτών δικαιούται τα έξοδα κηδείας από δύο τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καταβάλλεται το υψηλότερο από τα ποσά που δικαιούται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. τ. ΤΑΝ και τ. ΤΑΣ) οπότε το ποσό επιμερίζεται μεταξύ των τ. φορέων κατά τις κείμενες διατάξεις και αποτυπώνεται αναλυτικά στην απόφαση.

5. Η απόφαση περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος, τα στοιχεία του θανόντος, τα ποσά που έχουν διασταυρωθεί ότι καταβλήθηκαν με βάση και τις καταχωρήσεις του γραφείου/ επιχείρησης που ανέλαβε την τελετή (εκτός αν συντρέχει η εξαίρεση του άρθρου 4 του παρόντος), το ποσό που τελικά δικαιούται ο αιτών και τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που έχει δηλωθεί και στον οποίο θα γίνει η καταβολή.

6. Η απόφαση αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και της υπογραφής του Διοικητή ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο. Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση στον αιτούντα. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την παρέλευση δέκα (10) πλήρων εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση της με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και αναγράφεται στην απόφαση, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

7. Κατά της απόφασης αυτής υποβάλλεται αίτηση θεραπείας σε περίπτωση αμφισβήτησης της πράξης, (ένσταση) μέσα σε (30) ημέρες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 από την ηλεκτρονική κοινοποίησή της, ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκ/τος e-Ε.Φ.Κ.Α., του τόπου κατοικίας του επιμεληθέντος .

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί για τρία έτη το πρωτότυπο τιμολόγιο και σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου να το προσκομίσει στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό που έχει λάβει καταλογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης καθορίζεται ότι:

1. Στις περιπτώσεις που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, κατά την τελετή ταφής – κηδείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο αρμόδιο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του δικαιούχου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κείμενη νομοθεσία (πρωτότυπο τιμολόγιο, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, ληξιαρχική πράξη θανάτου, φωτοτυπία ταυτότητας κ.α.), καθώς και:

α. Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας ή της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, από την οποία να προκύπτει η τέλεση της κηδείας και το ποσό της δαπάνης και

β. Όπου απαιτείται, διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ τελών χαρτοσήμου, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης.

2. Στις περιπτώσεις που δεν επιλαμβάνεται της ταφής Γραφείο Τελετών (π.χ. τελετή σε ακριτικό νησί) για την καταβολή της δαπάνης οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την κείμενη νομοθεσία στα αρμόδια υποκαταστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Με την παρ. 5 προβλέπεται από την έναρξη ισχύος της παρούσας να πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των αποφάσεων. Ο έλεγχος γίνεται από τα τμήματα παροχών των τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας, που ορίζονται από το αυτοτελές τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών.

Οι δικαιούχοι που επιλέγονται στο δείγμα, ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης από υπαιτιότητα τους χορηγείται νέα προθεσμία είκοσι ημερών για την προσέλευση τους και στη συνέχεια αναζητούνται τυχόν καταβληθέντα ποσά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ. (ν.δ. 356/1974).

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ και εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης.

Για οδηγίες καταχώρησης στην ηλεκτρονική υπηρεσία από τους δικαιούχους / επιμεληθέντες και τα γραφεία τελετών θα απευθύνεστε στην Υπηρεσία HELP DESK:

1) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΙΝΑ ΤΗΛ: 2107457530
ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΛ: 2107457530
ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΗΛ: 2107457530

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 2105274365
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ: 2105274360
ΜΗΛΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΛ: 2105274360

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΘΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ: 2310294720
ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ: 2310294755

4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΛ: 2721063335

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Β. ΑΓΑΔΑΚΟΥ