Η έκθεση των Επιθεωρητών για τη δυσοσμία σε Κερατσίνι – Δραπετσώνα

Κατόπιν αναφορών και διαμαρτυριών περί διάχυτων οσμών πετρελαιοειδών στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στην Π.Ε. Πειραιά, σε εκτέλεση σχετικής εντολής του Γενικού Γραμματέα Φυσικού περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, την Τρίτη 19-05-2020, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΤΕΠ/ΣΕΝΕ Παναγιώτης Μέρκος, Ευστράτιος Δαβάκης και Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος, διενήργησαν έκτακτο έλεγχο στην εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων της Εταιρείας  «OIL ONE ΜABEE», στην Οδό Μιχαληνού 10, στη Δραπετσώνα. Σύμφωνα με την Έκθεση Αυτοψίας και το ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσαν στην υπηρεσία οι επιθεωρητές περιβάλλοντος , η αρμόδια επιτροπή ενημερώνει :

«Ο έλεγχος εστιάστηκε ειδικότερα στη διερεύνηση τυχόν σχέσης της εγκατάστασης με τα περιστατικά έντονων οχλήσεων από οσμές πετρελαιοειδών στην ευρύτερα περιοχή και εν γένει στη διαχείριση των αερίων εκπομπών, των στερεών και των υγρών αποβλήτων, βάσει των κείμενων σχετικών διατάξεων και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης. Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 6119/3662/Φ12/2018 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ της Α.Π.Δ Αττικής σε τροποποίηση της προηγούμενης ΑΕΠΟ η εγκατάσταση διαθέτει εν ισχύ εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους για τις δραστηριότητες: α) παραλαβής αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου, β)ανάμιξης και διακίνησης λιπαντικών και γ)επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων. Η εγκατάσταση διαθέτει την Αρ. Πρωτ.  170368/21-01-2015  άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ. Τέλος η εγκατάσταση διαθέτει όλες τις απαιτούμενες Εγκρίσεις και τα Σχέδια που επιβάλλονται από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και την ΑΕΠΟ.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας η εγκατάσταση ήταν σε παραγωγική λειτουργία. Επιθεωρήθηκαν οι λιμενικές εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις παραλαβής και αποθήκευσης εισερχομένων ενδιάμεσων και τελικών  προϊόντων,  οι  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  των  πετρελαιοειδών,  η  μονάδα αφύγρανσης/διαχωρισμού των πετρελαιοειδών και η μονάδα καθαρισμού νερού, τα κανάλια και τα φρεάτια του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου συλλογής ομβρίων και τυχόν διαρροών πετρελαιοειδών, ο αύλειος χώρος και ο χώρος πέριξ της εγκατάστασης για τον εντοπισμό τυχόν σημειακών ή διάχυτωνπηγώνεκπομπήςοσμών. Επίσης, τα σημεία υποδοχής και παράδοσης των εισερχομένων/εξερχόμενων, προσωρινής αποθήκευσης και διακίνησης των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων/αποβλήτων, τα δίκτυα συλλογής και τα φίλτρα κατακράτησης των αερίων εκπομπών και οι βαλβίδες ασφαλείας  (safety  valves) στην οροφή των δεξαμενών αποθήκευσης. Τέλος επιθεωρήθηκε, η χαμηλότερη βαρυτικά, δεξαμενή συγκέντρωσης ομβρίων και τυχόν διαρροών υγρών αποβλήτων, στην οποία έγινε δοκιμή ενεργοποίηση της αντλίας αναρρόφησης/κατάθλιψης του φορτίου στις δεξαμενές εισερχομένων, με ανύψωση του φλοτέρ ενεργοποίησης. Δεν εντοπίστηκαν ρυπασμένα σημεία ή σημεία συγκέντρωσης ρύπων (λιμνάζοντα υγρά απόβλητα σε ανοικτά δίκτυα) στα παράκτια ύδατα, στη χερσαία ζώνη λιμένα και στις πιθανές θέσεις παραγωγής και διακίνησης  και η διαχείριση των εισερχομένων και των παραγόμενων αποβλήτων ήταν σύμφωνη με τους όρους της εγκατάστασης. Δεν έγιναν αντιληπτές οσμές που να παραπέμπουν στην παραγωγική δραστηριότητα της εγκατάστασης σε ένταση και διάρκεια, σχετική με τις αναφερόμενες οχλήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Έγιναν αντιληπτές εκπομπές μικρής διάρκειας (στιγμιαίες) και χαμηλής έντασης, με ήπια οσμή υδρογονανθράκων σημειακά .Ειδικότερα:    1)  στη θυρίδα εξαερισμού του κτιρίου θερμικής οξείδωσης των διαφυγόντων υδρογονανθράκων στην υδατική φάση, κατά το στάδιο διαχωρισμού πετρελαιοειδών με απόσταξη σεχαμηλήθερμοκρασίακαι 2) στην οροφή των δεξαμενών εισερχομένων 1 και 2 κατά το στιγμιαίο άνοιγμα (ενεργοποίηση, εκτόνωση) των βαλβίδων ασφαλείας (safety valves), που επιβάλλεται κατασκευαστικά για λόγους ασφαλούς αποθήκευσης του περιεχόμενου πετρελαιοειδούς. Οι οσμές από τις συγκεκριμένες εκπομπές, λόγω της μικρής έντασης και διάρκειας, γίνονταν αντιληπτές σε απόσταση λίγων μέτρων περιοριζόμενες τοπικά επί και πέριξ του σημείου εκπομπής και εξαλείφονταν σε μεγαλύτερη απόσταση, λόγω αραίωσης/διάχυσης. Εξωτερικά του γηπέδου της εγκατάστασης σε ακτίνα περίπου 100 μέτρων προς την κατεύθυνση του ανέμου(Ν-ΝΔ),οι αντιληπτές οσμές ήταν ανεπαίσθητες.Ελήφθησαν  από  τους  Επιθεωρητές,  αντίγραφα  των  τηρούμενων  παραστατικών  μέτρησης παρακολούθησης των αερίων εκπομπών και παραλαβής/παράδοσης υγρών και στερεών αποβλήτων για τα έτη 2018 και 2019, το ημερολόγιο συντήρησης φίλτρων,δεξαμενών και μονάδων,το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ και το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών της εγκατάστασης. Επίσης, ζητήθηκε κοινοποίηση των εκθέσεων μέτρησης αερίων εκπομπών που έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουνίου και της Ετήσιας Έκθεσης παραγωγού αποβλήτων για το έτος  2019,  που θα υποβληθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ),ως τα τέλη Μαϊου, το περιεχόμενο των οποίων θα εξεταστεί ως προς τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει αναθέσει την παρακολούθηση και μέτρηση της ποιότητας τηςατμόσφαιρας και των αερίων εκπομπών σε ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ του ΕΚΠΑ και τουΑστεροσκοπείου Αθηνών, που έχει εγκαταστήσει προς τούτο ειδικούς σταθμούς παρακολούθησης, μέτρησης εντός και στα όρια των εγκαταστάσεων. Σε ό,τι αφορά στη διερεύνησητης πηγής εκπομπής των ρύπων που γίνονται αντιληπτοί δια της οσμής στην ευρύτερη περιοχή επισημαίνουμε ότι οι επιθεωρητές δεν διαθέτουν  όργανα μέτρησης οσμών. Ως εκ τούτου, η όποια τεκμηρίωση για την ύπαρξη οσμών θα πρέπει να γίνει μέσω κατάλληλων πιστοποιημένων οργάνων που δεν διαθέτει η υπηρεσία. Επειδή το αντικείμενο μέτρησης των οσμών είναι πολύεξειδικευμένο και απαιτεί συγκεκριμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, που διαθέτουν λίγα πιστοποιημένα εργαστήρια στην ελληνική επικράτεια τα οποία και ειδικεύονται στο αντικείμενο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις περιπτώσεις που χρήζουν τέτοιου είδους διερευνήσεις, συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους φορείς αναθέτοντας στους το έργο. Σημειώνεται επίσης, ότι μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και τουΕθνικού Κέντρου Έρευνας ΦυσικώνΕπιστημών «Δημόκριτος», υπάρχει σύμβαση έργου για την μέτρηση των ρύπων της ατμόσφαιρας στις περιοχές Δραπετσώνας, Κερατσινίου και Ελευσίνας και την υπόδειξη τη ςπηγής εκπομπής των ρύπων, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2020.