Γιώργος Κορομηλάς: Ευεργέτημα συμψηφισμού ΦΠΑ με άλλες οφειλές κατά 25%

  1. Γενικά

Με το άρθρο τρίτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020, προστέθηκαν νέα εδάφια με τα οποία προβλέπεται ότι, για τις επιχειρήσεις όπως προσδιορίζονται με τις σχετικές αποφάσεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου [(Α.1054/2020 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Α.1063/2020 και Α.1073/2020)], εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις δηλώσεις Α’ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020. (Π1)

Προσοχή : Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

Συνεπώς, ο Φ.Π.Α. Α’ τριμήνου στις επιχειρήσεις που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα και τρίτου μήνα στις επιχειρήσεις που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εντάσσεται στο ευεργέτημα συμψηφισμού ποσού 25% επί της οφειλής που θα καταβληθεί μέχρι την 30.4.2020, υλοποιώντας σχετική τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών η οποία είχε εκφρασθεί με σχετικό Δελτίο Τύπου της 31.3.2020 το οποίο, για το θέμα αυτό, είχε ως ακολούθως :

«Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του Φ.Π.Α. (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30.4.2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις Φ.Π.Α. Μαρτίου.».

  1. Εφαρμογή

Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του ευεργετήματος συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών Φ.Π.Α., έχουν δοθεί με την εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Ε.2056/2020.(Π2)

2.1. Υπαγόμενες επιχειρήσεις (δικαιούχοι)

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων) που έχουν ως κύριο Κ.Α.Δ. στις 20.3.2020 ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού Κ.Α.Δ., κατά τις 20.3.2020, δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ., από τους αναφερόμενους στους πίνακες που είναι συνημμένοι στις αποφάσεις Α.1054/21.3.2020, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την απόφαση Α.1063/26.3.2020 και Α.1073/2.4.2020 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την απόφαση  Α.1084/13.04.2020.

Επισήμανση : Ως προς τους δικαιούχους του ευεργετήματος, εφαρμογή έχουν και τα προβλεπόμενα στο άρθρο δεύτερο «Δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής Κ.Α.Δ. και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης» της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και η εγκύκλιος Ε.2048/2020 με την οποία κοινοποιήθηκαν και δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής των ως άνω διατάξεων.

2.2. Ευεργέτημα

Στις υπαγόμενες επιχειρήσεις (δικαιούχους) παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής, από χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Α’ τριμήνου 2020, για υπόχρεους που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, και περιόδου Μαρτίου 2020, για υπόχρεους που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020.

Υπόχρεοι που τηρούν
το απλογραφικό λογιστικό σύστημα
Υπόχρεοι που τηρούν
το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
Συμψηφισμός ποσού ίσου με
το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής,
από χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
του Α’ τριμήνου 2020
Συμψηφισμός ποσού ίσου με
το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής,
από χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
της περιόδου Μαρτίου 2020
Με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση,
οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής
μετά την 1η Μαΐου 2020

2.3. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του ευεργετήματος

2.3.1. Υπόχρεοι που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα

α) Για τη χορήγηση του ευεργετήματος απαιτείται η ολοσχερής εξόφληση έως και 30.4.2020 του χρεωστικού ποσού που προκύπτει από τη δήλωση Φ.Π.Α. του Α’ τριμήνου 2020, για τους τηρούντες το απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Οι δικαιούχοι τυγχάνουν του ευεργετήματος και εφόσον η οφειλή τους από Φ.Π.Α. εξοφληθεί ολοσχερώς διά συμψηφισμού εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Προσοχή : Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., ο υποκείμενος στο φόρο επέλεξε την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, το παραπάνω ευεργέτημα χορηγείται, εφόσον το συνολικό ποσό (κωδικός 511 της δήλωσης Φ.Π.Α.), και όχι μόνο η πρώτη δόση, εξοφληθεί ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020.

β) Προϋπόθεση εξόφλησης οφειλών της προηγούμενης φορολογικής περιόδου δεν υφίσταται για τους τηρούντες το απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

γ) Για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής, τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υποκείμενους στο φόρο που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. για το πρώτο τρίμηνο 2020, και δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοση στοιχείων στην χώρα μας, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, εφόσον πρόκειται για πληττόμενες επιχειρήσεις.

δ) Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για το Α’ τρίμηνο του 2020, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

Παράδειγμα : Εάν με την αρχική δήλωση το χρεωστικό ποσό φόρου ανέρχεται σε 2.500,00 ευρώ, χορηγείται το ευεργέτημα του συμψηφισμού για το ποσό των 625,00 ευρώ (2.500,00 χ 25%). Εάν με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μειωθεί το χρεωστικό ποσό στα 2.000,00 ευρώ, το ευεργέτημα του συμψηφισμού περιορίζεται στο ποσό των 500,00 ευρώ (2.000,00 χ 25%), και εκπίπτει του ευεργετήματος του συμψηφισμού η διαφορά των 125,00 ευρώ.

ε) Ο συμψηφισμός διενεργείται, είτε με αίτημα που υποβάλλεται μέσω email από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ., είτε με αυτεπάγγελτο (χωρίς αίτηση) συμψηφισμό από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020, εφόσον δεν υποβληθεί αίτημα από τον φορολογούμενο για συμψηφισμό με άλλες οφειλές.

Επισημάνσεις

i) Το αίτημα μπορεί να αφορά και μελλοντικές οφειλές, δηλαδή οφειλές που δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί κατά τον χρόνο του αιτήματος.

ii) Το ποσό του ευεργετήματος δεν συμψηφίζεται με οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής πριν την 1η Μαΐου 2020.

2.3.1.1. Παράδειγμα Α’

Φορολογούμενος που τηρεί το απλογραφικό λογιστικό σύστημα (ατομική επιχείρηση) εξοφλεί στις 28.4.2020 ποσό Φ.Π.Α. ύψους 3.000,00 ευρώ από δήλωση της φορολογικής περιόδου του Α’ τριμήνου του 2020. Λόγω της καταβολής τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 750,00 ευρώ για συμψηφισμό (3.000,00 χ 25%). Ο φορολογούμενος κατά τον χρόνο αυτό (28.4.2020) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2019 ύψους 800,00 ευρώ.

  • Η φορολογική διοίκηση δεν μπορεί να συμψηφίσει ούτε ο φορολογούμενος μπορεί να αιτηθεί συμψηφισμό του ποσού των 750,00 ευρώ του ευεργετήματος με το ποσό των 800,00 ευρώ από ΕΝ.Φ.Ι.Α.

2.3.1.2. Παράδειγμα Β’

Φορολογούμενος που τηρεί το απλογραφικό λογιστικό σύστημα (Ο.Ε.) εξοφλεί στις 29.4.2020 ποσό Φ.Π.Α. ύψους 5.000,00 ευρώ από δήλωση της φορολογικής περιόδου του Α’ τριμήνου του 2020. Λόγω της καταβολής τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 1.250,00 ευρώ για συμψηφισμό (5.000,00 χ 25%). Η εταιρεία υποβάλλει 30.6.2020 τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και κατά τον χρόνο της βεβαίωσης του φόρου δεν έχει υποβάλει αίτηση συμψηφισμού του ευεργετήματος με συγκεκριμένες οφειλές.

  • Το ποσό των 1.250,00 ευρώ δύναται να συμψηφιστεί αυτεπαγγέλτως (χωρίς αίτηση) από τη Φορολογική Διοίκηση με τη βεβαιωθείσα οφειλή από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

2.3.2. Υπόχρεοι που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

α) Για τη χορήγηση του ευεργετήματος απαιτείται η ολοσχερής εξόφληση έως και 30.4.2020 του χρεωστικού ποσού που προκύπτει από τη δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου Μαρτίου 2020, για τους τηρούντες το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Οι δικαιούχοι τυγχάνουν του ευεργετήματος και εφόσον η οφειλή τους από Φ.Π.Α. εξοφληθεί ολοσχερώς διά συμψηφισμού εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Προσοχή : Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., ο υποκείμενος στο φόρο επέλεξε την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, το παραπάνω ευεργέτημα χορηγείται, εφόσον το συνολικό ποσό (κωδικός 511 της δήλωσης Φ.Π.Α.), και όχι μόνο η πρώτη δόση, εξοφληθεί ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020.

β) Προϋπόθεση χορήγησης του ευεργετήματος είναι η εξόφληση με εκούσια καταβολή ή διά συμψηφισμού, μέχρι και τις 30.4.2020, του χρεωστικού ποσού Φ.Π.Α. που προέκυψε από τη δήλωση φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020.

Προσοχή : Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί από τον υπόχρεο η καταβολή του ποσού της δήλωσης σε δύο δόσεις, προϋπόθεση για την χορήγηση του ευεργετήματος είναι έως 30.4.2020 να έχει εξοφληθεί το συνολικό προς καταβολή ποσό φόρου βάσει της δήλωσης της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 (κωδικός 511 της δήλωσης Φ.Π.Α.).

γ) Η ύπαρξη οφειλών, εκτός αυτών από χρεωστική δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 για τους τηρούντες το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, δεν εμποδίζει τη χορήγηση του ευεργετήματος.

δ) Η προϋπόθεση της εξόφλησης του προς καταβολή ποσού φόρου της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις οι οποίες στις 26 Μαρτίου 2020 τελούσαν σε αναστολή δυνάμει των διατάξεων της απόφασης Α.1054/2020 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την απόφαση Α.1063/2020, δηλαδή τόσο για τις επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με κρατική εντολή όσο και για τις πληττόμενες.

ε) Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τη φορολογική περίοδο Μαρτίου 2020, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

Παράδειγμα : Εάν με την αρχική δήλωση το χρεωστικό ποσό φόρου ανέρχεται σε 4.000,00 ευρώ, χορηγείται το ευεργέτημα του συμψηφισμού για το ποσό των 1.000,00 ευρώ (4.000,00 χ 25%). Εάν με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μειωθεί το χρεωστικό ποσό στα 3.000,00 ευρώ, το ευεργέτημα του συμψηφισμού περιορίζεται στο ποσό των 750,00 ευρώ (3.000,00 χ 25%), και εκπίπτει του ευεργετήματος του συμψηφισμού η διαφορά των 250,00 ευρώ.

στ) Ο συμψηφισμός διενεργείται, είτε με αίτημα που υποβάλλεται μέσω email από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ., είτε με αυτεπάγγελτο (χωρίς αίτηση) συμψηφισμό από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020, εφόσον δεν υποβληθεί αίτημα από τον φορολογούμενο για συμψηφισμό με άλλες οφειλές.

Επισημάνσεις

i) Το αίτημα μπορεί να αφορά και μελλοντικές οφειλές, δηλαδή οφειλές που δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί κατά τον χρόνο του αιτήματος.

ii) Το ποσό του ευεργετήματος δεν συμψηφίζεται με οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής πριν την 1η Μαΐου 2020.

2.3.2.1. Παράδειγμα Α’

Φορολογούμενος που τηρεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (Ε.Π.Ε.) εξοφλεί στις 27.4.2020 ποσό Φ.Π.Α. ύψους 10.000,00 ευρώ από δήλωση της φορολογικής περιόδου του Μαρτίου του 2020, (κατά τον ίδιο χρόνο εξοφλεί και το ποσό φόρου της δήλωσης Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 εφόσον απαιτείται). Λόγω της καταβολής τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 2.500,00 ευρώ για συμψηφισμό (10.000,00 χ 25%). Ο φορολογούμενος κατά τον χρόνο αυτό (27.4.2020) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2019 ύψους 3.000,00 ευρώ.

  • Η φορολογική διοίκηση δεν μπορεί να συμψηφίσει ούτε ο φορολογούμενος μπορεί να αιτηθεί συμψηφισμό του ποσού των 2.500,00 ευρώ του ευεργετήματος με το ποσό των 3.000,00 ευρώ από ΕΝ.Φ.Ι.Α.

2.3.2.2. Παράδειγμα Β’

Φορολογούμενος που τηρεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (Α.Ε.) εξοφλεί στις 30.4.2020 ποσό Φ.Π.Α. ύψους 8.000,00 ευρώ από δήλωση της φορολογικής περιόδου του Μαρτίου του 2020, (κατά τον ίδιο χρόνο εξοφλεί και το ποσό φόρου της δήλωσης Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 εφόσον απαιτείται). Λόγω της καταβολής τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 2.000,00 ευρώ για συμψηφισμό (8.000,00 χ 25%). Η εταιρεία υποβάλλει 30.6.2020 τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και κατά τον χρόνο της βεβαίωσης του φόρου δεν έχει υποβάλει αίτηση συμψηφισμού του ευεργετήματος με συγκεκριμένες οφειλές.

  • Το ποσό των 2.000,00 ευρώ δύναται να συμψηφιστεί αυτεπαγγέλτως (χωρίς αίτηση) από τη Φορολογική Διοίκηση με τη βεβαιωθείσα οφειλή από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

Παράρτημα

(Π1) Η Παράγραφος 1 του άρθρου 1 της από 11.3. 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου έχει ως ακολούθως :

«1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, όπως προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παραγράφου 2, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α’ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.».

(Π2) Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν.4174/2013, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δύναται να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους, καθώς και Οδηγίες για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

*O Γιώργος Κορομηλάς είναι Λογιστής-Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Εισηγητής Λογιστικών και Φορολογικών σεμιναρίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών