Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για τη θαλάσσια σύνδεση Ελλάδας- Κύπρου

Μέχρι τις 12 Νοεμβρίου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς να έχουν καταθέσει τις εισηγήσεις και απόψεις τους επί του προσχεδίου των σχετικών όρων, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη στη τελική διαμόρφωση του διαγωνιστικού εγγράφου του νέου διαγωνισμού για τη θαλάσσια σύνδεση Ελλάδας- Κύπρου.

Το αρμόδιο για θέματα ναυτιλίας υφυπουργείο της Κύπρου ανάρτησε στον ιστότοπο του Γενικού Λογιστηρίου e-procurement έγγραφο πρόθεσης προκήρυξης ευρωπαϊκού διαγωνισμού αναφορικά με την λειτουργία της Θαλάσσιας Επιβατικής Σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας στα πλαίσια της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, σύμφωνα με τους Ενωσιακούς Κανόνες.

Επισημαίνεται ότι το προηγούμενο διαγωνιστικό εγχείρημα είχε αποβεί άγονο, καθώς δεν είχε σημειωθεί ενδιαφέρον.