Βγήκε ΦΕΚ για μείωση στα ανταποδοτικά τέλη των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3242-4/8/2020 η υπ’ Αριθμ. 3113.11/46794/20 – 20/7/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: ” Μείωση των υπέρ των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., Λιμενικών Ταμείων, Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων ανταποδοτικών δικαιωμάτων.”

1. Στην περίπτωση των Λιμενικών Ταμείων (ΛΤ), Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (ΔΛΤ) και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων (ΔΛΓ), η μείωση σε ποσοστό 20%, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, των πάσης φύσεως ανταποδοτικών δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής/πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού, αφορά όλα τα πλοία/πλωτά ναυπηγήματα και επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, πλην κρουαζιερόπλοιων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την υπ’ αρ. 8122.1/03/04/ 03-02-2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’310).

2. Στην περίπτωση των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (ΟΛ ΑΕ), η πλειοψηφία του Μετοχικού Κεφαλαίου των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο, η μείωση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται επί των ανταποδοτικών δικαιωμάτων των αντιστοίχων κατηγοριών πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων και επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, πλην κρουαζιερόπλοιων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1(κ) του προοιμίου της παρούσας.